Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Wolturnus A/S

1. Anvendelse
1.1 Enhver levering fra Wolturnus A/S sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter
alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af Wolturnus A/S fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
2.1 Wolturnus A/S bliver tidligst forpligtet ved de af Wolturnus A/S afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Wolturnus A/S har afsendt sin ordrebekræftelse.
Wolturnus A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Wolturnus A/S fremsendte erklæringer.

2.2. Alle ordrer bekræftes pr e-mail og der gives ligeledes besked pr e-mail, hvis der skulle være problemer med levering (restordre/udsolgte varer)

2.3. Alle fremsendte tilbud er gyldige i 14 dage.

3. Fuldmagt
3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Wolturnus A/S uden skriftlig aftale herom.

4. Priser
4.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Wolturnus A/S udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Wolturnus A/S forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

4.2 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5% i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Wolturnus A/S berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.3 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 5% berettiger derfor Wolturnus A/S til at regulere prisen herefter.

4.4 Alle reservedelsordrer, som leveres og monteres af en konsulent eller tekniker, pålægges et sagskoordineringsgebyr på 995 kr. ex moms, som dækker ressourceomkostninger til undersøgelse og afdækning af passende reservedele, tegning og udvikling af løsning, koordinering med kundeservice og salgskonsulent eller ekstern leverandør samt eventuel pakning af bil i forbindelse med levering.

4.5 Montørarbejde i forbindelse med reparations- eller montageopgaver hos bruger faktureres pr. 1/2 time til en timepris på 1.500 kr. ex moms.

4.6 Montørarbejde i forbindelse med reparations- eller montageopgaver på eget værksted faktureres pr. 1/2 time til en timepris på 1.200 kr. ex moms.

4.7 Konsulentarbejde hos bruger faktureres pr. 1/2 time til en timepris på 1.600 kr. ex moms. Det være sig arbejde med fokus på faglig rådgivning, tilretning og indstilling af korrekt siddestilling, eller tid anvendt til udvikling og tegning af specialløsninger eller andet ingeniørarbejde.

4.8 Alle ordrer til en værdi af under 1.000 kr. pålægges et administrationsgebyr på 250 kr. ex moms, som dækker sagshåndtering, researcharbejde, pakning samt fakturering.

4.9 Alle ordrer til en værdi af under 10.000 kr. pålægges et gebyr på 3.000 kr. for opmåling, levering og eventuel tilpasning af hjælpemidlet til bruger.

4.10 Faglig vurdering/justering af hjælpemiddel/særlevering/manglende afbud pålægges et gebyr på 3.500 kr. ex moms, som dækker fx recirkulering af hjælpemiddel, herunder tilpasning til ny bruger, ændring og tilpasning af brugers siddestilling, ergo- eller fysioterapeutrelateret arbejde eller gebyr for konsulentfremmøde til aftale, hvor bruger ikke er hjemme.

4.11 Kørsel faktureres til en fast takst på 995 kr. pr. time ex moms baseret på geografisk placering.

4.12 Alle ordrer pålægges et miljøgebyr på 70 kr. ex moms til dækning af de implicitte miljøomkostninger, som Wolturnus er pålagt af staten, herunder energiafgifter, afgifter på biler og transport, behandling af affald mv.

4.13 Alle ordrer, hvor konsulent alene koordinerer valg af et produkt (fx puder, seler, madrasser el.), som konsulent enten har i bil, på eget lager, eller en lagervarer, som bestilles fra lageret i Nibe, pålægges et gebyr for produktkoordinering på 495 kr. ex moms.

4.14 Opgaver, som ønskes løst med det samme, pålægges et akuttillæg på 1.500 kr. ex moms.

4.15 Diagnosticering af fejl på madras eller pumpe faktureres til 1.400 kr. ex moms.

5. Leveringsbetingelser
5.1 Levering sker Incoterms 2000 EXW Bislev, Nibe, hvorefter Køber – når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til – i god tid – at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde han ønsker at anvende. I modsat fald er Wolturnus A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning.

5.2. I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Wolturnus A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Wolturnus A/S berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger produkterne for Købers risiko.

5.3. Der ydes 14 dages retur- / fortrydelsesret. Specialfremstillede, specialtilpassede og hjemtagne produkter kan dog ikke returneres. Ved specialfremstillede produkter menes kørestole og andre hjælpemidler, der produceres ud fra brugerens specifikke mål og behov. Ved specialtilpassede produkter menes indkøbte handelsvarer, der enten indkøbes hjem på mål eller ændres i sin oprindelige konstruktion. Ved hjemtagne produkter menes varer, som vi ikke normalt er lagerførende med, og som bestilles hjem fra leverandøren til den pågældende ordre.

Såfremt der foretages ændringer til ordrer med specialfremstillede produkter mere end 24 timer efter kundens modtagelse af ordrebekræftelse, opkræves håndteringsgebyr på 250 kr.

Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret. Varer modtages kun retur ubrugte og ubeskadigede i original emballage.

5.4. Ved returnering af en vare skal online returformular udfyldes via dette link: https://wolturnus.dk/returnering/
Der kan gå op til 14 dage fra modtagelse af returvarer, til pengene kan ses på oplyste returkonto

5.5. Udvalgte varer udlånes for en periode på 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt varen ikke returneres inden for tidsperioden, kan Wolturnus A/S ikke udstede kreditnota. Når varer returneres, forventes modtagelse i samme stand som fremsendt. Såfremt dette ikke overholdes, fremsendes faktura for evt. beskadigede dele eller rengøring.

6. Betalingsbetingelser
6.1 Betaling skal ske kontant ved produktets modtagelse.

6.2 Såfremt kunden kan kreditforsikres, kan kunden dog opnå 30 dages kredit op til det af Kreditforsikringsselskabets godkendte garantibeløb.

6.3 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.4 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

6.5 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Wolturnus A/S er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

6.6 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 5, er Wolturnus A/S berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Wolturnus A/S kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

6.7. Der tages forbehold for pris- og trykfejl på hjemmeside og webshop og Wolturnus forbeholder sig retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

7. Garanti/ansvar
7.1 Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Wolturnus A/S. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Wolturnus A/S s specifikationer. Wolturnus A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber ændringer foretaget uden Wolturnus A/S s skriftlige samtykke eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

7.2 Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-Wolturnus fabrikat, skal Wolturnus A/S alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti uden hensyntagen til det i denne bestemmelse (punkt 7) anførte.

7.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Wolturnus A/S forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Wolturnus A/S s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Wolturnus A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab.

7.4 Garantien omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.

7.5 Wolturnus A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet.

7.6 Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen.

8. Force majeure
8.1 Wolturnus A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Wolturnus A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for hans kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

8.2 I så fald er Wolturnus A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Wolturnus A/S forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt
9.1 Reklamationssager meddeles Wolturnus ved at udfylde reklamationsformular via dette link:
https://wolturnus.dk/reklamation/

9.2 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

9.3 Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

9.4 Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

9.5 Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl på alle produkter. Wolturnus ombytter eller reparerer så vidt muligt defekte varer, men vi forbeholder os retten til at afvikle en reklamation ved at udbetale varens købspris. Udgiften til returforsendelser af denne type afholdes, efter aftale, af Wolturnus.

9.6.  Wolturnus modtager nogle gange produkter, som er angivet som defekte, men som ikke indeholder fejl, eller er benyttet forkert. Modtager vi en sådan vare retur, hvor fejl eller defekt, defineret på reklamationsbeskrivelsen, vil varen blive returneret til kunden inklusiv et gebyr for vores benyttede tid på test, fejlsøgning og håndtering af sagen og fragtomkostninger. Vores gebyr beregnes pr. halve time benyttet på kr. 250,- + moms.

10. Forsendelse til Wolturnus

10.1. Alle forsendelser til Wolturnus, skal ske til Wolturnus A/S, Skalhuse 13C, 9240 Nibe. Er der tale om en returvare, se pkt. 5. Er der tale om en reklamationssag, se pkt. 9.

10.2. Forsendelsen skal være tydeligt mærket med afsenders navn og kontaktoplysninger, præcis beskrivelse af  hvorfor varen sendes/hvad der skal ske, og evt. projektnr. eller henvisning til igangværende sag.

10.3. Indsendte varer skal være rengjorte. Modtager vi en vare, der ikke er rengjort, vil denne blive sendt til rengøring på kundens regning.

11. Produktansvar
11.1 Wolturnus A/S er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Wolturnus A/S s side ved en af Wolturnus A/S leveret produkt samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

11.2 Endvidere er Wolturnus A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Wolturnus A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Videre er Wolturnus A/S s ansvar i enhver henseende beløbsmæssigt begrænset til DKK 10 mio. pr. skade.

11.3 I tilfælde af, at Wolturnus A/S bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køberen pligtig til at holde Wolturnus A/S skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

11.4 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Wolturnus A/S s produktansvar.

12. Produktinformation
12.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Wolturnus A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

13. Beskyttelse af rettigheder
13.1 Køber opnår ingen ret til Wolturnus A/S s industrielle rettigheder ved køb af produkter, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produkterne, så Køber herved krænker Wolturnus A/S s rettigheder.

14. Tegninger og beskrivelser
14.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Wolturnus A/S eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Wolturnus A/S s ejendom. Materialet må ikke uden Wolturnus A/S s forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til Wolturnus A/S.

15. Lovvalg og voldgift
15.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Wolturnus A/S, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.

15.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Wolturnus A/S, skal i første instans endeligt afgøres af den domstol, i hvis retskreds Wolturnus A/S har sit hovedkontor.